Anaplasmose

Anaplasmose

Anaplasmose
Anaplasmose (tidligere kalt ehrlichiose) forårsakes av en rikettsie bakterie som invaderer de røde blodlegemene

Sykdommen var tidligere kun kjent som en dyresykdom som kunne ramme hest, hund, katt, storfe og sau, hos sistnevnte kjent som sjodogg. De siste årene er derimot sykdommen også påvist hos mennesker.

Den naturlige smittekilden for bakterien er ukjent, men gnagere, sau og hjortedyr er mulige kandidater. Sykdommen er vanligvis symptomfri hos mennesker, men milde influensalignende symptomer kan forekomme. I sjeldne tilfeller utvikles lungesymptomer, nyresvikt og nervøse symptomer.
Hos hund og sau er det beskrevet kroniske infeksjoner.

Sykdommen kan behandles med antibiotika. Arten som angriper varierer mellom artene. For storfe nevnes artene Anaplasma marginale, A. centrale og A. cordatum. For hund har man A. canis mens sau har A. ovis. Hos sau referer litteraturen også til Anaplasma phagocytophilum. For mennesker nevnes arten A. chaffeensis. Litteraturen kan sprike noe, da slekten Anaplasma har blitt utvidet til å inkludere arter som er flyttet over fra slekten Ehrlichia